Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Walne Zgromadzenie

 

 

 

 

PORZĄDEK  OBRAD 

WALNEGO  ZGROMADZENIA   CZŁONKÓW  ODDZIAŁU

 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

  1. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
  2. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
  6. Sprawozdanie za rok 2017 z działalności:

 

-  Zarządu Oddziału

 

     -  Oddziałowej Komisji Hodowlanej

 

8. Sprawozdanie finansowe.

 

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

 

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie            absolutorium Zarządowi.

 

13. Uchwalenie Planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

 

14. Ustalenie liczby Delegatów na Zjazd.

 

15. Wybór Delegatów na Zjazd

 

16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

 

17. Wolne wnioski

 

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.