Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie członków oddziału 

19-02-2023 godz. 11:00 Aula LUTW

 

 

 

 

PORZĄDEK  OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA   CZŁONKÓW  ODDZIAŁU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

7. Sprawozdanie za rok 2022:

-  Zarządu Oddziału

     -  Oddziałowej Komisji Hodowlanej

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

13. Uchwalenie Planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

15. Wolne wnioski

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.