Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie członków oddziału 

20-02-2022 godz. 11:00 Aula LUTW

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

      1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

      2. Wręczenie honorowych odznak ZKwP.

      3. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.

      4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej.

      5. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

      6. Przyjęcie porządku obrad.

      7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

      8. Sprawozdanie za rok 2021:

                                       -      Zarządu Oddziału

                                       -      Oddziałowej Komisji Hodowlanej

       9. Sprawozdanie finansowe.

      10.Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

      11.Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

      12.Dyskusja nad sprawozdaniami.

      13.Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie, absolutorium ustępującemu Zarządowi.

      14.Uchwalenie Planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

      15.Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

      16.Wybór na okres kadencji:

-      członków Zarządu Oddziału

-      członków Komisji Rewizyjnej

-      członków Sądu Koleżeńskiego.

      17.Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

      18.Wolne wnioski.

      19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.